Δώρο Χριστουγέννων, ποιοι το δικαιούνται πώς υπολογίζεται

Άρθρο του Βασίλη Πρασσά, Εξειδικευμένου Σύμβουλου Εργασιακών Θεμάτων

Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του Επιδόματος (όπως αποκαλείται εργατικά) – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων και όλων των ειδικών περιπτώσεων  που διαφέρουν από τα συνηθισμένα. Σο τέλος του άρθρου παρατίθεται και ο Πίνακας Υπολογισμού του Δώρου για μια πιο επακριβής απεικόνιση όλων όσων αναφέρονται παρακάτω.

Α. ΠΡΟΣΩΠΑ

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Ν. 1082/1980 και η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 19040/1981 ρυθμίζουν τον υπολογισμό των Επιδομάτων Εορτών. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, Επιδόματα Εορτών καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη. Για τον υπολογισμό του ποσού των Επιδομάτων Εορτών λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κλπ) και όχι η ιδιότητά τους ως υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες. Συγκεκριμένα το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και με 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Α.2 ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 19040/1981 και οι εξής:

 1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.
 2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων, λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών) εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της απόφασης 19040/1981 ή υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
 3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρίες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.
 4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της απόφασης 19040/1981.

Α.3 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της 19040/1981 απ.Υπ.Οικ. και Υπ.Εργ. δεν δικαιούνται Δώρο Εορτών οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

 1. Οι εργαζόμενοι κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω από 6.000 κατοίκους.
 2. Οι εργάτες θάλασσάς
 3. Οι φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς που διέπονται από ειδική νομοθεσία
 4. οι μισθωτοί που αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
 5. Οι εργάτες γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εκτός από τους μισθωτούς των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο (αρ.7 απ.19040/1981).

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Β.1 ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Β.1.1 ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε καθ΄ όλη τη χρονική περίοδο από 1/5 έως 31/12 κάθε έτους. Για όσους μισθωτούς η σχέση εργασίας δεν διήρκεσε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, δίνεται τμήμα του Επιδόματος – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων ανάλογο με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Συγκεκριμένα, δίνεται ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα του δώρου, χωρίς βέβαια να αφαιρούνται οι Κυριακές και εορτές που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα διαστήματα.

Για την εξεύρεση του χρονικού διαστήματος της εργασιακής σχέσης αφαιρούνται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του μισθωτού, οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών καθώς και οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες ο μισθωτός έλαβε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο. Συνεπώς δεν αφαιρούνται από τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος οι ασθένειες κατά τις οποίες δεν παρέχεται επίδομα ασθενείας από το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο. Οι δικαιολογημένες απουσίες από την εργασία όπως πχ ο χρόνος αποχής λόγω κυοφορίας ή λοχείας (αναλύεται στο Β.3.4), οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή στις εξετάσεις, ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας εφόσον υποβάλλεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του Ι.Κ.Α. κλπ. υπολογίζονται κανονικά στο χρονικό διάστημα καταβολής του Επιδόματος – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων.

Β.1.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλει το Δώρο νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία, η οποία αποτελεί και το μόνο ανώτερο χρονικό όριο καταβολής. Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα. Ο εργοδότης, για να διασφαλίσει τις περιπτώσεις αποχώρησης των μισθωτών, έχει το δικαίωμα να μην καταβάλει ολόκληρο το Δώρο, αλλά να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από 21/12 έως 31/12. Ωστόσο υποχρεούται να  το καταβάλει το υπόλοιπο μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Β.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 19040/1981 το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά τη 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Σε περιπτώσεις που η εργασιακή σχέση λύεται πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονται την ημέρα που λύεται η εργασιακή σχέση. Καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.

Τακτικές αποδοχές με βάση τις διατάξεις ή με βάση τις  δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται:

 • Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο
 • Οποιαδήποτε παροχή σε χρήμα ή σε είδος η οποία καταβάλλεται τακτικά κάθε μήνα ή κατά επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Το επίδομα αδείας
 • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και τις εξαιρέσιμες εορτές, όπως και η αμοιβή για την νυχτερινή απασχόληση εφόσον καταβάλλονται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ΄ επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Η αξία χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως
 • Η πρόσθετη αμοιβή για παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τους τρίτους
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια της ασθένειας ή άδειας.
 • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής εργασίας, εφόσον παρέχεται τακτικά
 • Η αμοιβή από προμήθειες
 • Το επίδομα τακτικότητας (μη απουσίας)
 • Το επίδομα κατοικίας
 • Η αποζημίωση εκτός έδρας όταν καταβάλλεται τακτικά.
 • Το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο (αναλύεται στο Β.3.2).

Οι πρόσθετες αποδοχές οι οποίες έχουν την έννοια της τακτικότητας προσαυξάνουν όπως προαναφέρθηκε το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων με τον παρακάτω τύπο:
καταρχήν διαιρούμε το συνολικό ποσό των πρόσθετων αποδοχών που έλαβε ο εργαζόμενος κατά το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/12 με τον αντίστοιχο αριθμό των ημερών του διαστήματος αυτού για τις οποίες ο εργαζόμενος διατήρησε αξίωση αποδοχών. Το παραπάνω ημερομίσθιο που προκύπτει προστίθεται στο ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζεται το δώρο. Για μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ο υπολογισμός γίνεται με την διαίρεση του συνολικού ποσού των πρόσθετων αποδοχών δια του αριθμού 8. Στην συνέχεια το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο μηνιαίο μισθό που αποτελεί το δώρο.

Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης 19040/1981, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή τα 25 ημερομίσθια αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.


Β.3 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Β.3.1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, στις αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα Δώρα Εορτών, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς το Δώρο Εορτών πρέπει να είναι προσαυξημένο με την αντίστοιχη αναλογία του Επιδόματος Αδείας. Ο συντελεστής προσαύξησης του Δώρου Εορτών είναι 0,04166 (0,5/12 = 0,04166 όπου 0,5 είναι το επίδομα αδείας που είναι ο μισός μισθός και όπου 12 είναι οι μήνες του έτους στους οποίους επιμερίζεται το επίδομα). Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που δεν χορηγήθηκε επίδομα αδείας. Δεν θα γίνει προσαύξηση του δώρου εορτών με την αναλογία του επιδόματος αδείας.

Β.3.2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Το Επίδομα Ισολογισμού εφ΄ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο σε εργαζόμενο που αμείβεται με μηνιαίο μισθό και χορηγήθηκε στο διάστημα από 1/5 έως 31/12 προσαυξάνει το Δώρο Χριστουγέννων με τον εξής τρόπο: Επίδομα Ισολογισμού : 8 και το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο Δώρο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι και στην προσαύξηση του επιδόματος ισολογισμού υπολογίζεται η προσαύξηση 0,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας).

Β.3.3 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σε περίπτωση σύναψης Σ.Σ.Ε ή Δ.Α. ή Υπ.Απόφ. που προβλέπει αύξηση αποδοχών με αναδρομική ισχύ πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά που προκύκτει και στο ποσό του Δώρου.

Β.3.4 ΆΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Η άδεια μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και δεν διασπά τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης. Επομένως θεωρείται σαν πραγματικός χρόνος απασχόλησης και συνυπολογίζεται για τη χορήγηση των Δώρων Εορτών. (Εγγρ.2763/1995 Υπ.Εργασίας)

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.3655 (03/04/2008) δημιουργείται “Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας” η οποία χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και σύμφωνα με την οποία “ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό”. Αυτό συνεπάγεται ότι για το διάστημα απουσίας της εργαζομένης που κάνει χρήση της αδείας μητρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ο εργοδότης δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση για χορήγηση Δώρου Εορτών.

Β.3.5 ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Β.3.5.1 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο, το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών τους για το διάστημα από 1/5 έως 31/12. Συγκεκριμένα διαιρούμε τις συνολικές αποδοχές που έλαβε ο μισθωτός το παραπάνω χρονικό διάστημα, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκε στο παραπάνω διάστημα. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τα ημερομίσθια του Επιδόματος – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων (βλ. Πίνακα Υπολογισμού) που δικαιούται ο μισθωτός ανάλογα βέβαια με τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης μέσα στα διαστήματα αυτά.

Β.3.5.2 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α) Ο εργαζόμενος που απασχολείται καθημερινά με μειωμένο ωράριο θα λάβει ως Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων ότι και ο πλήρης απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής του, αποδοχών.

β) Ο εργαζόμενος με πλήρες ημερήσιο ωράριο αλλά λιγότερες ημέρες εργασίας την εβδομάδα, θα λάβει ως Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και ½ του ημερομισθίου για κάθε 8 μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.

γ) Ο εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο εργασίας και με μειωμένες ημέρες εργασίας την εβδομάδα θα λάβει ως Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Το ημερομίσθιο σε αυτή την περίπτωση είναι μειωμένο ανάλογα με τις ώρες εργασίας κάθε ημέρα.

Β.3.5.3 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι μισθωτοί οι οποίοι απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότη και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας, δικαιούνται να λάβουν Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων από όλους τους εργοδότες. Το Δώρο σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών ή το μέσο ημερομίσθιο των αμοιβών και είναι ανάλογο του χρονικού διαστήματος που απασχολούνται σε κάθε εργοδότη.

Β.3.5.4 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η ΠΟΣΟΣΤΑ

Ο υπολογισμός του Επιδόματος – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων για τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας γίνεται βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών. Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου αποδοχών είναι ο ίδιος που περιγράφηκε στις παραπάνω κατηγορίες. (άρ.4 της 19040/1981)

Β.3.5.5 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΩΝ, ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων στους εργαζόμενους των παραπάνω ειδικοτήτων, οι οποίοι αμείβονται με ποσοστά, υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. στην οποία υπάγονται.

Β.3.5.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΠ.

Όσοι απασχολούνται σε δημόσια έργα, Δημοτικά και Κοινοτικά έργα, σε εποχιακές εργασίες και με σχέση ορισμένου χρόνου ή για την εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται να λάβουν ως Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων, 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν στη χρονική περίοδο 1/5 έως 31/12.

Β.3.5.7 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η Ν.Π.Δ.Δ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο υπολογισμός του Επιδόματος – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς δεν γίνεται με βάση τις διατάξεις της απόφασης 19040/1981 που αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά βάσει των διατάξεων που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται μόνο επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος και όχι επί του συνόλου των αποδοχών τους.

Β.3.5.8 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Οι Ωρομίσθιοι καθηγητές  οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (σχολικό έτος) και οι αποδοχές αλλά και  οι ώρες της ημερήσιας απασχόλησης τους δεν είναι σταθερές αμείβονται σύμφωνα με την αρ. 19040/1981 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Συγκεκριμένα ως επίδομα εορτών Πάσχα θα καταβληθούν 2 ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποιήθηκαν και ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων, 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 που πραγματοποιήθηκαν μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Αρ.1. Ως ημερομίσθιο εξάλλου θα ληφθεί υπόψη το μέσο ημερομίσθιο που βρίσκεται από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών που περιλαμβάνονται στα χρονικά διαστήματα της παρ.2 του Αρ.1 και κατά τις οποίες ο εργαζόμενος εργάστηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του.

Β.3.5.9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΓΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/5 ΕΩΣ 31/12 ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19040/1981, ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΟΠΟ:

α) στο μισό, αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα και όχι όμως μεγαλύτερο από δύο μήνες.

β) στα 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

Β.3.5.10 ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Για τους Ναυτικούς το Επίδομα –  Δώρο Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα έχει καταργηθεί από 01/01/2003 με την υπ’ αριθμ.3525 απόφ.κύρωσης του Γ.Ε.Ν. και ενσωματώθηκε στην Άδεια η οποία καθορίζεται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε που ανήκουν οι παραπάνω εργαζόμενοι.
Εξαίρεση αποτελούν οι ναυτικοί που αμείβονται με βάση τις Σ.Σ.Ε των Πληρωμάτων Πορθμείου Εσωτερικού  και των Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους ως Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται ο μισθός ενός μηνός. Το ποσό του Δώρου υπολογίζεται επί των πράγματι καταβαλλόμενων παγίως και σταθερών αποδοχών πλην αντιτίμου τροφής και υπερωριών.

Β.3.5.11 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι αλλοδαποί στην Ελλάδα που ακολουθούν το αλλοδαπό δίκαιο, μπορούν έστω κι αν ρυθμίζεται κατά διάφορο τρόπο ο υπολογισμός του δώρου από το δίκαιο της χώρας τους, να υπαχθούν στο ελληνικό δίκαιο ως προς την καταβολή του επιδόματος Δώρου και να λάβουν τις παροχές αυτές, σύμφωνα με αυτό (ΑΠ. 985/1982).

Γ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Γ.1 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς οργανισμούς ή λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής. Ως προθεσμία καταβολής των εισφορών Ι.Κ.Α. επί του Επιδόματος – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων, από τους υπόχρεους ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους ενώ για τα περισσότερα Λοιπά και Επικουρικά Ταμεία το τέλος Ιανουαρίου. Ειδικότερα για το Ι.Κ.Α. αναφέρουμε ότι το Δώρο Χριστουγέννων υπόκειται αυτοτελώς σε εισφορές για παλαιούς ασφαλισμένους (για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την 01/01/1993) και νεοασφαλισμένους με την αλλαγή που έγινε και την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 και σύμφωνα με το έγγραφο Ι.Κ.Α. Α20/251/38/1-3-2013 (Αρ. Εγκ.13) οι εισφορές υπολογίζονται επί του εναρμονισμένου ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισης) το οποίο ανέρχεται στα 5.543,55 ευρώ ή 221,74 ημερήσιο ( x 25) για παλαιό ασφαλισμένο.

Παράδειγμα Παλαιού ασφαλισμένου : Έστω υπάλληλος  ο οποίος αμείβεται με 6000 ευρώ το μήνα και δικαιούται το  μέρος του Δώρου Χριστουγέννων επειδή δεν απασχολήθηκε σε ολόκληρο το κρίσιμο διάστημα από 1/5 έως 31/12. Π.χ. δικαιούται 15/25 του Δώρου. Το ανώτατο όριο στο οποίο θα υπολογιστούν εισφορές για το Δώρο βρίσκεται ως εξής: 15 ημερομίσθια Χ 221,74 = 3.326,10. Έτσι δεν υπολογίζονται εισφορές για το επιπλέον των 221,74 ευρώ ημερησίως ή 3.326,10 συνολικά.

Παράδειγμα Νέου ασφαλισμένου: Έστω υπάλληλος  ο οποίος αμείβεται με 6.000 ευρώ το μήνα και δικαιούται το  μέρος του Δώρου Χριστουγέννων επειδή δεν απασχολήθηκε σε ολόκληρο το κρίσιμο διάστημα από 1/5 έως 31/12. Π.χ. δικαιούται 15/25 του Δώρου. Το ανώτατο όριο στο οποίο θα υπολογιστούν εισφορές για το Δώρο είναι τα 5.543,25 ευρώ ανεξαρτήτως των πόσα ημερομίσθια δικαιούται ο εργαζόμενος ως αμοιβή.

Γ.2 ΑΠΔ

Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων όπως προαναφέρθηκε υπόκειται σε εισφορές Ι.Κ.Α. και απεικονίζεται στην αναλυτική περιοδική δήλωση με τύπο αποδοχών 03 – Δώρο Χριστουγέννων.

Γ.3 Φ.Μ.Υ.

Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπόκειται σε κρατήσεις Φ.Μ.Υ. σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 2238/1994 όπως αυτή θεσπίστηκε για το έτος 2014 με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4110/2013 και με τις ΠΟΛ.1085/20.3.2014 (κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1,3,6,7,8  του Ν.4110/2013) καθώς και την ΠΟΛ.1010/25.1.2013 (παρακράτηση φόρου και ειδ. εισφ. αλληλεγγύης).

Γ.4 ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Συλλογικών Συμβάσεων, Διαιτητικών Αποφάσεων, Εσωτερικών Κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους από την απόφαση 19040/1981 όρους παροχής επιδομάτων εορτών, υπερισχύουν.

Η παραγραφή αξιώσεως του Επιδόματος – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων υπάγεται στα πέντε έτη, γιατί το Δώρο αποτελεί τακτικό μισθό (Α.Κ. άρθρα 250, 251, 253). Τέλος, για οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων επισύρονται εκτός από αστικές κυρώσεις και ποινικές που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2336/1995.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων (όπως και στο Δώρο Πάσχα) θεωρούνται ότι είναι δημοσία τάξης και έτσι δεν επιτρέπεται (είναι άκυρη κάθε ρητή η σιωπηρή συμφωνία) η παραίτηση του μισθωτού από αξίωση για Δώρο Εορτών (Αρ.Π. 293/1962).

Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ

Δ.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Δ.1.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ

Βοηθός λογιστή απασχολείται σε μια επιχείρηση από 1/5/2014 έως 22/10/2014 με μηνιαίο μισθό 1.000,00 ευρώ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έλαβε επίδομα ισολογισμού ίσο με 730,00 ευρώ. Επιπλέον, είχε ασθένεια 7 ημέρες, από τις οποίες μόνο για τις 4 ημέρες έλαβε επίδομα Ι.Κ.Α..

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στην παραπάνω περίπτωση γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Υπολογισμός ημερών για τις οποίες δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων:

Οι ημερολογιακές ημέρες για το διάστημα 1/5 έως 22/10 είναι 175. Από αυτές τις 175 ημέρες αφαιρούμε μόνο τις ημέρες ασθενείας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επίδομα από το Ι.Κ.Α., δηλαδή αφαιρούμε 4 ημέρες. Συνεπώς οι ημέρες υπολογισμού του Δώρου είναι 171. Ο συντελεστής υπολογισμού του Δώρου που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα για τις 171 ημέρες είναι 18.

Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό του Δώρου:

Μηνιαίες μεικτές αποδοχές 1.000,00 ευρώ

Αναλογία επιδόματος ισολογισμού 730,00 / 8 = 91,25 ευρώ

Σύνολο τακτικών αποδοχών Δώρου Χριστουγέννων 1.091,25 ευρώ

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων:

1. Διαιρούμε τις αποδοχές του Δώρου 1.091,25 με το 25 για να προκύψει το ημερομίσθιο (1.091,25 /25 = 43,65)

2. Πολλαπλασιάζουμε στην συνέχεια με τον συντελεστή του Δώρου ο οποίος προέκυψε παραπάνω και είναι ίσος με 18 (43,65 x 18 = 785,70).

3. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται με την αναλογία του επιδόματος αδείας και συγκεκριμένα με τον συντελεστή 0,04166 (785,70 x 0,04166 + 785,70= 818,43).

Συνεπώς το τελικό ποσό του δώρου Χριστουγέννων για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο είναι ίσο με 818,43 ευρώ.

Δ.1.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Ημερομίσθιος απασχολείται σε μια επιχείρηση από 1/5/2014 έως 30/11/2014 με ημερομίσθιο 40,00 ευρώ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα λάμβανε αμοιβές για νόμιμη υπερωρία και νυχτερινή απασχόληση τακτικά κάθε μήνα και συνολικά 300,00 ευρώ για όλο το παραπάνω διάστημα.

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στην παραπάνω περίπτωση γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Υπολογισμός ημερών για τις οποίες δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων:

Οι ημερολογιακές ημέρες για το διάστημα 1/5 έως 30/11 είναι 214. Ο συντελεστής υπολογισμού του Δώρου που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα για τις 214 ημέρες είναι 22,5263.

Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων:

Ημερομίσθιο 40,00 ευρώ

Προσαύξηση ημερομισθίου λόγω νυχτερινής απασχόλησης και νόμιμης υπερωρίας 300,00 ευρώ / 183 = 1,64 ευρώ (οι 183 ημέρες είναι οι ημέρες για τις οποίες ο εργαζόμενος διατήρησε στο διάστημα από 1/5/2014 έως 30/11/2014 αξίωση αποδοχών, δηλαδή οι ασφαλιστικές του ημέρες).

Σύνολο τελικού ημερομισθίου για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων 41,64 ευρώ (40 + 1,64).

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων:

1. Πολλαπλασιάζουμε το τελικό ημερομίσθιο με τον συντελεστή του Δώρου (41,64 x 22,5263 = 938,00).

2. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται με την αναλογία του επιδόματος αδείας και συγκεκριμένα με τον συντελεστή 0,04166 (938,00 x 0,04166 + 938,00 = 977,08).

Συνεπώς το τελικό ποσό του δώρου Χριστουγέννων για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο είναι ίσο με 977,08 ευρώ.

 

Δ.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε προκειμένου ο εργαζόμενος να λάβει ολόκληρο το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων θα πρέπει να έχει απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/12.  Για τον ευκολότερο υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων εκείνων που δεν εργάσθηκαν πλήρως κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, ή είχαν αδικαιολόγητη απουσία ή ασθένεια για την οποία έλαβαν επίδομα από τον ασφαλιστικό οργανισμό τους, παραθέτουμε παρακάτω τους συντελεστές βάσει των οποίων προκύπτει το Δώρο Χριστουγέννων ανάλογα με τον αριθμό ημερών που δικαιούται ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1/5 έως 31/12.

Ημέρες Συντ. ΔΧ Ημέρες Συντ. ΔΧ Ημέρες Συντ. ΔΧ Ημέρες Συντ. ΔΧΗμέρες Ημέρες Συντ. ΔΧ Ημέρες Συντ. ΔΧ
1 0,1053 41 4,3158 81 8,5263 121 12,7368 161 16,9474 201 21,1579
2 0,2105 42 4,4211 82 8,6316 122 12,8421 162 17,0526 202 21,2632
3 0,3158 43 4,5263 83 8,7368 123 12,9474 163 17,1579 203 21,3684
4 0,4211 44 4,6316 84 8,8421 124 13,0526 164 17,2632 204 21,4737
5 0,5263 45 4,7368 85 8,9474 125 13,1579 165 17,3684 205 21,5789
6 0,6316 46 4,8421 86 9,0526 126 13,2632 166 17,4737 206 21,6842
7 0,7368 47 4,9474 87 9,1579 127 13,3684 167 17,5789 207 21,7895
8 0,8421 48 5,0526 88 9,2632 128 13,4737 168 17,6842 208 21,8947
9 0,9474 49 5,1579 89 9,3684 129 13,5789 169 17,7895 209 22,0000
10 1,0526 50 5,2632 90 9,4737 130 13,6842 170 17,8947 210 22,1053
11 1,1579 51 5,3684 91 9,5789 131 13,7895 171 18,0000 211 22,2105
12 1,2632 52 5,4737 92 9,6842 132 13,8947 172 18,1053 212 22,3158
13 1,3684 53 5,5789 93 9,7895 133 14,0000 173 18,2105 213 22,4211
14 1,4737 54 5,6842 94 9,8947 134 14,1053 174 18,3158 214 22,5263
15 1,5789 55 5,7895 95 10,0000 135 14,2105 175 18,4211 215 22,6316
16 1,6842 56 5,8947 96 10,1053 136 14,3158 176 18,5263 216 22,7368
17 1,7895 57 6,0000 97 10,2105 137 14,4211 177 18,6316 217 22,8421
18 1,8947 58 6,1053 98 10,3158 138 14,5263 178 18,7368 218 22,9474
19 2,0000 59 6,2105 99 10,4211 139 14,6316 179 18,8421 219 23,0526
20 2,1053 60 6,3158 100 10,5263 140 14,7368 180 18,9474 220 23,1579
21 2,2105 61 6,4211 101 10,6316 141 14,8421 181 19,0526 221 23,2632
22 2,3158 62 6,5263 102 10,7368 142 14,9474 182 19,1579 222 23,3684
23 2,4211 63 6,6316 103 10,8421 143 15,0526 183 19,2632 223 23,4737
24 2,5263 64 6,7368 104 10,9474 144 15,1579 184 19,3684 224 23,5789
25 2,6316 65 6,8421 105 11,0526 145 15,2632 185 19,4737 225 23,6842
26 2,7368 66 6,9474 106 11,1579 146 15,3684 186 19,5789 226 23,7895
27 2,8421 67 7,0526 107 11,2632 147 15,4737 187 19,6842 227 23,8947
28 2,9474 68 7,1579 108 11,3684 148 15,5789 188 19,7895 228 24,0000
29 3,0526 69 7,2632 109 11,4737 149 15,6842 189 19,8947 229 24,1053
30 3,1579 70 7,3684 110 11,5789 150 15,7895 190 20,0000 230 24,2105
31 3,2632 71 7,4737 111 11,6842 151 15,8947 191 20,1053 231 24,3158
32 3,3684 72 7,5789 112 11,7895 152 16,0000 192 20,2105 232 24,4211
33 3,4737 73 7,6842 113 11,8947 153 16,1053 193 20,3158 233 24,5263
34 3,5789 74 7,7895 114 12,0000 154 16,2105 194 20,4211 234 24,6316
35 3,6842 75 7,8947 115 12,1053 155 16,3158 195 20,5263 235 24,7368
36 3,7895 76 8,0000 116 12,2105 156 16,4211 196 20,6316 236 24,8421
37 3,8947 77 8,1053 117 12,3158 157 16,5263 197 20,7368 237 24,9474
38 4,0000 78 8,2105 118 12,4211 158 16,6316 198 20,8421 238 25
39 4,1053 79 8,3158 119 12,5263 159 16,7368 199 20,9474 239 25
40 4,2105 80 8,4211 120 12,6316 160 16,8421 200 21,0526 240 25
241 25
242 25
243 25
244 25
245 25

Η παραπάνω αναλογία αναφέρεται για μεν τους ημερομίσθιους σε ημερομίσθια, για δε τους αμειβόμενους με μισθό σε εικοστά πέμπτα του μηνιαίου μισθού.

Πηγή: e-forologia.gr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.