Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Η νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων (χειρόγραφων) περιουσιακής κατάστασης, υφίσταται με τον Ν.3213/2003, «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30-9-2016), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 66 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136/28-7-2016), γνωρίζουμε ότι κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) του έτους 2016 (φορολογικό 2015) του Ν.3213/2003, όπως ισχύει, και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του άρθρου 229 του Ν.4281/2014, όπως ισχύει, για το ίδιο έτος. η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων, οι οποίες από φέτος υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας εφαρμογής «Πόθεν» αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παρ.1 του άρθρου1 του Ν.3213/2003 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Λόγω της αρχικής εφαρμογής της υποβολής των συγκεκριμένων δηλώσεων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου προς ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός του 2016 και δεν υπέβαλαν στην προβλεπόμενη προθεσμία των 90 ημερών ενόψει της έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής οφείλουν να καταχωρίσουν την αρχική δήλωση το δυνατόν συντομότερο με την έναρξη της ως άνω εφαρμογής και με ημερομηνία αναφοράς το αργότερο 90 ημέρες μετά την απόκτηση της ιδιότητας που τους κατέστησε υπόχρεους.

Κάτι που θα πρέπει να προσέξουν επιπλέον οι υπόχρεοι (δηλαδή κυρίως αυτοί που υπέβαλαν ήδη δήλωση έγχαρτη για το 2016 λόγω της προβλεπόμενης προθεσμίας των 90 ημερών), υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στον ιστότοπο https://www.pothen.gr

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για την συμπλήρωση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από εδώ

 

Συχνές ερωτήσεις

1. Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (αρχική δήλωση);
Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητάς του ως υπόχρεος.

2. Τι περιλαμβάνει η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης;
Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.

3. Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ);
Ο υπόχρεος υποβάλλει κάθε έτος εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια αυτής. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι ανέλαβαν για πρώτη φορά καθήκοντα εντός του 2015 θα υποβάλλουν αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2014, θα υποβάλλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

4. Τι περιλαμβάνει η ετήσια ΔΠΚ;
Η ετήσια ΔΠΚ περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία. Κατά την υποβολή της ΔΠΚ ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία υποβληθείσα ΔΠΚ και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής ΔΠΚ η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνον τις μεταβολές.

5. Καταχωρίζονται περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται και εκποιούνται/διαγράφονται εντός του ιδίου έτους;
Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων.

6. Πρέπει η ΔΠΚ να εγκριθεί και από τον/την σύζυγο του υπόχρεου κατά την υποβολή;
Η ΔΠΚ είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο. Η ΔΠΚ πρέπει να εγκριθεί/οριστικοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του υπόχρεου. Η έγκριση γίνεται μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο. Ο/Η σύζυγος του υπόχρεου πρέπει να συνδεθεί από την αρχή στο σύστημα, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του ή της συζύγου του υπόχρεου να υποβάλλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει συγχρόνως στις παρατηρήσεις του συστήματος, το γεγονός της άρνησης ή αδυναμίας έγκρισης από τον/την σύζυγο.

7. Με ποιό τρόπο ο/η σύζυγος εγκρίνει τα περιεχόμενα της ΔΠΚ που τον/την αφορούν;
Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος πρέπει να συνδεθεί εκ νέου στο σύστημα, με τους δικούς του/της προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Μέσω του κουμπιού/επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)” το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο/στη σύζυγο του υπόχρεου να εμφανίσει μόνο τα ατομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει υποβάλλει με τη ΔΠΚ του ο υπόχρεος. Η έγκριση γίνεται μετά την επιλογή του κουμπιού “Οριστικοποίηση”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπόχρεος προηγουμένως να έχει οριστικοποιήσει τη ΔΠΚ.

8. Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ και εφόσον διαπιστωθεί από τον υπόχρεο ότι υποβλήθηκαν λάθος στοιχεία, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;
Εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΔΠΚ, ο υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή ελέγχου.

9. Τα στοιχεία που αντλούνται στο σύστημα ΠΟΘΕΝ από το σύστημα TAXIS είναι επαρκή για την πληρότητα της ΔΠΚ;
Όχι. Για τη συμπλήρωση της ΔΠΚ απαιτούνται επί πλέον στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.

10. Στη ΔΠΚ πρέπει να καταχωρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των τέκνων;
Ο υπόχρεος δηλώνει στη ΔΠΚ την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου. Τα ενήλικα τέκνα καταχωρίζονται στην καρτέλα “Στοιχεία οικείων” στο πεδίο “Συγγενείς Υπόχρεου”.

11. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλοι οι πίνακες της ΔΠΚ;
Ναί. Οι πίνακες της ΔΠΚ συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος έχει στην κατοχή του αντίστοιχα με τους πίνακες περιουσιακά στοιχεία.. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…» γίνεται σε όλους τους πίνακες.

12. Πως ολοκληρώνεται η οριστικοποίηση/υποβολή της ΔΠΚ;
Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΔΠΚ, ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…”. Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”.

13. Πότε ο υπόχρεος επισυνάπτει έγγραφα στην ηλεκτρονική ΔΠΚ;
Ο υπόχρεος επισυνάπτει μέσω της επιλογής του κουμπιού “Έγγραφα Δήλωσης” τα έντυπα Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος” και Ε9 “Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων” μόνο στην περίπτωση που το έχει δηλώσει στην Υπεύθυνη Δήλωση κατά την αρχική διαδικασία υποβολής της ΔΠΚ. Επίσης ο υπόχρεος επισυνάπτει στη ΔΠΚ όσα έγγραφα ζητηθούν από την αρμόδια αρχή ελέγχου.

14. Πότε υποβάλλεται η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ);
Η ΔΟΣ υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στο σύστημα υποβολής ΔΠΚ. Η ΔΟΣ υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη ΔΠΚ.

15. Μετά την υποβολή αρχικής ΔΠΚ υπάρχει υποχρέωση και υποβολής ετήσιας ΔΠΚ μέσα στο ίδιο έτος;
Όχι.

16. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν κατέχει κανένα περιουσιακό στοιχείο υποχρεούται να συμφωνήσει με την ΔΠΚ του/της υπόχρεου;
Ο/η σύζυγος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσει με τη ΔΠΚ της/του υπόχρεου.

17. Πως δηλώνονται τα κοινά περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου με τον/την σύζυγο (π.χ ακίνητο εξ αδιαιρέτου);
Σε κάθε περίπτωση ακινήτου και όσον αφορά τον υπόχρεο θα πρέπει να καταχωρίζονται στην ίδια εγγραφή / καταχώριση, όλα τα εμπράγματα δικαιώματά του που αναφέρονται στο συμβόλαιο απόκτησης, στο ποσοστό που του αναλογεί. Αντίστοιχη ξεχωριστή καταχώριση θα πρέπει να πραγματοποιείται και για το/τη σύζυγο αυτού.

18. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή ελέγχου.

19. Αν είναι και ο/η σύζυγος υπόχρεος/η σε υποβολή ΔΠΚ από άλλη ιδιότητα υποβάλλεται μία μόνο ΔΠΚ;
Όχι. Ο καθένας από τους συζύγους υποβάλλει ξεχωριστή ΔΠΚ εκ της δικιάς του ιδιότητας.

20. Οι αλλαγές που πραγματοποιούν οι υπόχρεοι στα στοιχεία που αντλούνται στο σύστημα ΠΟΘΕΝ από το το σύστημα TAXIS, αποθηκεύονται και στα δύο συστήματα;
Όχι. Το σύστημα ΠΟΘΕΝ και το σύστημα TAXIS είναι ανεξάρτητα συστήματα. Διαλειτουργούν μεταξύ τους με τρόπο που να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην προσυμπλήρωση της δήλωσης με ατομικά του στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο TAXIS. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα μόνο στο σύστημα ΠΟΘΕΝ.

21. Κατά τη διαδικασία υποβολής της ΔΠΚ, πότε επιλέγεται από τον υπόχρεο η τιμή «ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»;
Επιλέγεται όταν καμία άλλη εκ των προτεινόμενων από το σύστημα τιμών δε μπορεί να σχετισθεί με το υπό καταχώρηση στοιχείο. Σην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να να καταχωρίσει επιπλέον, στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων, την αναλυτική του περιγραφή.

Πηγή: e-forologia.gr και pothen.gr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.