Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένων

α) Αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλων

Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση, είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη καθίσταται και στις δύο περιπτώσεις εφόσον μαζί με το έγγραφο κοινοποίησης της καταγγελίας καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση.

Εάν η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση ο απολυόμενος δικαιούται αποζημίωση τόσων μηνιαίων μισθών, όσοι είναι οι μήνες προειδοποιήσεως (ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη).(άρθρα 3 Ν. 2112/1920, 4 Ν. 3198/1955).

Εάν η απόλυση γίνει πριν ο μισθωτός κλείσει δωδεκάμηνη υπηρεσία, δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως.

Απόλυση με προειδοποίηση

Εάν η καταγγελία γίνει έπειτα από προειδοποίηση δικαιούται τη μισή από την παραπάνω αποζημίωση. (άρθρα 3 Ν. 2112/1920, 4 Ν.3198/1955).

Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της κατά το επόμενο εδάφιο του παρόντος αποζημίωσης.
Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α ) και 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α ).
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.

Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις αναλογίες αποζημίωσης σε σχέση με τον χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, αλλα και τον χρόνο προειδοποίησης

 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2112/1920 άρθρο 3 3863/2010 Αρθρο 74παρ. 2
έως 12 μήνες -Αρθρο 17 παρ. 5 – 3899/2010
1 έτος συμπλ. έως 2 έτη 2 μηνών + (1/6) 1 >> 1 μήνας + (1/6)
2 έτη συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών + (1/6) 2 >> 1 μήνας + (1/6)
4 έτη συμπλ. έως 5 έτη 3 μηνών + (1/6) 2 >> 1,5 μήνες + (1/6)
5 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών + (1/6) 3 >> 1,5 μήνες + (1/6)
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών + (1/6) 3 >> 2 μήνες + (1/6)
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών + (1/6) 3 >> 2,5 μήνες + (1/6)
10 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών + (1/6) 4 >> 3 μήνες + (1/6)
11 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών + (1/6) 4 >> 3,5 μήνες + (1/6)
12 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών + (1/6) 4 >> 4 μήνες + (1/6)
13 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών + (1/6) 4 >> 4,5 μήνες + (1/6)
14 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών + (1/6) 4 >> 5 μήνες + (1/6)
15 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών + (1/6) 4 >> 5,5 μήνες + (1/6)
16 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) 4 >> 6 μήνες + (1/6)
17 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +1 μήνα * 4 >> 6 μήνες + (1/6) +1 μήνα*
18 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +2 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +2 μήνες*
19 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +3 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +3 μήνες*
20 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +4 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +4 μήνες*
21 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +5 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +5 μήνες*
22 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +6 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +6 μήνες*
23 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +7 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +7 μήνες*
24 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +8 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +8 μήνες*
25 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +9 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +9 μήνες*
26 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +10 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +10 μήνες*
27 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +11 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6) +11 μήνες*
28 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + (1/6) +12 μήνες* 4 >> 6 μήνες + (1/6)+12 μήνες*

* Οι επιπλέον των δώδεκα μηνών, αποδοχές αποζημίωσης δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε καθεστως πλήρους απασχόλησης. (Σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, ήτοι από 12.11.2012))

β) Αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνιτών

Αντίστοιχα με τους υπαλλήλους και κατά την απόλυση εργατοτεχνιτών οφείλεται αποζημίωση. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στον απολυόμενο υπολογίζεται σε ημερομίσθια και αντίθετα με τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρη η αναγραφόμενη στον παρακάτω πίνακα αποζημίωση είτε η καταγγελία γίνει με προειδοποίηση είτε όχι.

(όπως ισχύουν με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007 άρθρο 3) (νόμος 3899/2010 άρθρο 17 παρ 5)

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
έως 12 μήνες
από 12 μήνες έως 2 έτη 7 ημερομίσθια + 1/6
απο 2 έτη έως 5 έτη 15 ημερομίσθια + 1/6
απο 5 έτη έως 10 έτη 30 ημερομίσθια + 1/6
απο 10 έτη έως 15 έτη 60 ημερομίσθια + 1/6
απο 15 έτη έως 20 έτη 100 ημερομίσθια + 1/6
απο 20 έτη έως 25 έτη 120 ημερομίσθια + 1/6
απο 25 έτη έως 30 έτη 145 ημερομίσθια + 1/6
απο 30 έτη και άνω 165 ημερομίσθια + 1/6

 

πηγή: Taxheaven

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.