Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2010 (Οικ. έτος 2011)

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2010 (Οικονομικό έτος 2011)

Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για όλους τους φορολογούμενους. Τόσο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, όσο και για όσους αποκτούν εισοδήματα από άλλες πηγές.

Ποσό εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής
Ποσό φόρου
0 – 12.000 €
0%
0 €
12.001 – 16.000 €
18%
720 €
16.001 – 22.000 €
24%
2.160 €
22.001 – 26.000 €
26%
3.200 €
26.001 – 32.000 €
32%
5.120 €
32.001 – 40.000 €
36%
8.000 €
40.001 – 60.000 €
38%
15.600 €
60.001 – 100.000 €
40%
31.600 €
100.001 € και άνω
45%

Το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται, με βάση το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα του φορολογουμένου, ανά κλίμακα, ως εξής: α) για ατομικό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και β) για ατομικό εισόδημα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, για το τμήμα αυτού μέχρι δώδεκα χιλιά δες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυ τού. Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών.
Το παραπάνω αφορολόγητο ποσό αυξάνεται:
» κατά 1.500 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει 1 παιδί το οποίο τον βαρύνει
» κατά 3.000 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει 2 παιδιά τα οποία τον βαρύνουν
» κατά 11.500 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει 3 παιδιά τα οποία τον βαρύνουν
» κατά 2.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί από το 4ο και μετά, εφόσον τον βαρύνουν

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.